Welcome To
TKP Training

Have you ever stopped to ponder the fast-paced transition in learning methodologies?
Having started with D-learning (Distanced Learning) we moved to E-learning (Electronic Learning) and now we've jumped to M-learning (Mobile Learning).การดำเนินงาน TKP

การออกแบบระบบ TKP
การสร้างรูปแบบการฝึกอบรม
การพัฒนาสื่อประกอบการอบรม
การอบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน
การอบรมการสร้างหลักสูตร
การอบรมห้องเรียนออนไลน์
การพัฒนาคลังสื่อและหลักสูตร
การพัฒนาระบบ TKP

ในการดำเนินการพัฒนาระบบ ได้ยึดรูปแบบ RESPONSIVE ที่สามารถแสดงผลการออนไลน์ได้ดีในทุกอุปกรณ์ตามมาตรฐาน SCORM

กระบวนการอบรม

โดยกลุ่มข้าราชการบำนาญและบุคลากรของ กศน.ร่วมดำเนินการด้วยจิตอาสา ด้วยใจรักเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์บนมาตรฐานสากล

Web Application

ในการขับเคลื่อน TKP Module ทั้งหมด เลือกใช้ Application ของ G-Suite for Education ของ Google เป็น Application หลัก

เงื่อนไขการพัฒนา

หลักการของ TKP ต้องเริ่มจากหน่วยงาน สถานศึกษาของ กศน. ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลในโลกดิจิทัล ให้เป็นระบบภายใต้กลไก กระบวนการที่เรียบง่าย หน่วยการลงทุนที่น้อยที่สุด กระจายการสร้างพัฒนา การจายการจัดเก็บ เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันในทุกจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบนำไปสู่การขยายต่อไป โดยมีกิจกรรมและขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
 • 1.พัฒนาคน พัฒนางาน

  อบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำบลเพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เป็นจริงในระดับชุมชน ของแต่ละจังหวัดมาจัดเป็นหมวดหมู่

 • 2.สร้างระบบฐานการเรียนรู้

  รวบรวม พัฒนา สร้างองค์ความรู้ หลักสูตร นวัตกรรม เพื่อสนองต่อการศึกษาที่หลากหลาย นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • 3.สร้าง LO ส่วนขยาย

  รวบรวม สร้างและพัฒนาสื่อ มัลติมีเดีย ชิ้นส่วนสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

 • 4.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

  พัฒนาแต่ละจังหวัดเพื่อร่วมดำเนินการสร้างเครือข่าย(ศูนย์รวมสื่อ มัลติมีเดียข้อมูล องค์ความรู้ ชิ้นส่วนสนับสนุนการเรียนรู้)

  5200

  จำนวนข้อมูลชุมชน

  54

  กลุ่มข้อมูล

  25

  จำนวนหน่วยงาน(จังหวัด)

  1505

  จำนวนผู้ผ่านการอบรม

  หลักสูตรที่พัฒนา

  หลักสูตรเหล่านี้พัฒนาเพื่อใช้ในการอบรมตามโครงการศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP)

  การดำเนินการอบรม

  ภาพกิจกรรมการอบรมส่วนหนึ่งของ
  โครงการศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน
  (Thailand Knowledge Portal : TKP)

  25-28 มิถุนายน 2561
  ที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

  อบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน

  สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

  2-6 กรกฎาคม 2561
  ที่โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  อบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน

  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

  17-20 มิถุนายน 2562
  ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  อบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน

  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

  18-21 ธันวาคม 2561
  ที่โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  อบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน

  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

  19-23 กุมภาพันธ์ 2561
  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จ.น่าน

  อบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน

  สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

  2-5 เมษายน 2561
  ที่โรงแรม เดอล็อฟรีสอร์ท กรุงเทพ

  อบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน

  กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ

  เป็นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Responsive และพัฒนาสอดแทรก Infographic ทุกรายวิชา

  อบรมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง

  8-10 กรกฎาคม 2562
  ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

  อบรมศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

  ติดต่อกับ mediathailand

  ท่านสามารถติดต่อ หรือให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ ผ่านฟอร์มได้

  Name*


  Message*


  ติดต่อ(Contact)ถึงนายมีเดีย

  นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำโดยตรงผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจะติดตามข่าวสาร ผลการดำเนินงาน รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ทั้ง G-Suite for Education, Infographic, เทคนิคการนำเสนอ และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่

  Pages